24/7

CONVENANT

CONVENANT

gebruiksaanwijziging:

De ondergetekenden

[ naam vrouw ]

wonende te (adres, woonplaats), hierna te noemen “de vrouw”,

en

[ naam man ]

wonende te (adres, woonplaats), hierna te noemen “de man”,

in aanmerking nemende:

(volledige namen kinderen en bijbehorende geboorte-data en plaats)

– dat het huwelijk tussen partijen duurzaam is ontwricht en zij voornemens zijn de rechtbank te verzoeken de echtscheiding uit te spreken; partijen ten aanzien van de gevolgen van die echtscheiding bij elkaar te rade zijn gegaan en elkaar gevonden hebben in de navolgende regeling;

zijn overeengekomen als volgt:

INBOEDELVERDELING

SCHULDEN

SPAARTEGOEDEN

De aanwezige spaartegoeden worden als volgt verdeeld:

ECHTELIJKE WONING

[huurwoning]

LEVENSONDERHOUD

(= partneralimentatie)

OUDERSCHAPSPLAN

 (in het geval er minderjarige kinderen zijn)

In de aangehechte bijlage zijn partijen een ouderschapsplan overeengekomen. Het ouderschapsplan maakt integraal onderdeel uit van het echtscheidingsconvenant.

PENSIOENRECHTEN

KOSTEN PROCEDURE

VRIJWARING EN FINALE KWIJTING

Partijen verklaren voorts, behoudens vorenomschreven rechten en verplichtingen, niets meer van elkaar te vorderen te hebben uit welke hoofde dan ook en elkander door ondertekening van dit convenant over en weer algehele en definitieve kwijting en décharge te verlenen.

De bepalingen in dit convenant zijn slechts van toepassing indien en voor zover de echtscheiding binnen een periode van 6 maanden na ondertekening van het convenant op gezamenlijk verzoek tot stand komt.

Aldus overeengekomen te [ plaats ] op [ datum ]

te:

op:

[ naam man ]

[ naam vrouw]

OUDERSCHAPSPLAN

De ondergetekenden,

[naam man]

en

[naam vrouw]

ouders van:

[naam kind 1, geboren op .. ]
[naam kind 2, geboren op .. ]

komen het volgende overeen:

1. Het kind / de kinderen hebben recht op een gelijkwaardige verzorging door beide ouders. Partijen houden elkaar op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen in het leven van het kind / de kinderen en bevorderen het contact dan wel omgang met de andere ouder.

2. Ouders informeren elkaar mondeling dan wel schriftelijk omtrent belangrijke gebeurtenissen in het leven van het kind / de kinderen. Dit betreft ondermeer de vorderingen op school, de gezondheid en – indien aanwezig – het financiële vermogen van de minderjarige(n). Indien het belang van het kind / de kinderen dit vereist, nemen de ouders belangrijke beslissingen zoveel mogelijk in overleg.

 

3. OMGANG / FINANCIEN

a-De kinderen zullen hun gewone verblijfplaats hebben bij de vrouw.
b-De kinderen zullen hun gewone verblijfplaats hebben bij de man.

a-De man heeft het recht op de volgende omgang met de kinderen * : ( )
b-De vrouw heeft het recht op de volgende omgang met de kinderen * : ( )
Vakanties en feestdagen zullen zoveel mogelijk in overleg worden vastgesteld **.

a-De man zal aan het begin van iedere maand aan de vrouw ten behoeve van de opvoeding en verzorging van de kinderen een bedrag van ( ) betalen ***.
b-De vrouw zal aan het begin van iedere maand aan de man ten behoeve van de opvoeding en verzorging van de kinderen een bedrag van ( ) betalen ***.

of: 3. CO-OUDERSCHAP

Partijen zullen de verdere opvoeding en verzorging van de kinderen in co-ouderschap voortzetten waarbij de kinderen in beginsel van … dag tot …dag bij de man zullen verblijven. Vakanties en feestdagen zullen zoveel mogelijk in overleg worden vastgesteld.

a– De kinderen zullen worden ingeschreven op het adres van de vrouw / man.

b– [kind 1] zal worden ingeschreven op het adres van de man, [kind 2] zal worden ingeschreven op het adres van de vrouw.

financiën kinderen (co-ouderschap)
a– ten behoeve van de kosten van de kinderen zal een aparte rekening worden geopend waarop … naast de kinderbijslag … de man en de vrouw naar rato van hun inkomen maandelijks een bedrag zullen storten. De ouder wiens inkomsten onder het bedrag van 900 euro netto per maand liggen, is niet gehouden een bedrag te storten. De stortingen op de rekening zullen uitsluitend voor de kosten van de kinderen worden gebruikt. Eenmaal per jaar in april zal worden geëvalueerd of de bedragen nog in overeenstemming zijn met de gedane uitgaven ten behoeve van de kinderen.

b– ieder van de ouders draagt in het eigen huishouden de (eigen) kosten van de kinderen. Kosten buiten het huishouden (school, clubjes, sport e.d.) zullen door de ouders naar rato van het inkomen worden betaald.

c– Aangezien de man het hoogste maandelijkse inkomen heeft, zal hij aan het begin van iedere maand aan de vrouw ten behoeve van de opvoeding en verzorging van de kinderen een bedrag van (…) per maand per kind betalen ***. Ieder van de ouders draagt vervolgens zelf de kosten van de kinderen in het eigen gezin.

 

Aldus overeengekomen te [ plaats ] op [ datum ]

te:

op:

[ naam man ]

[ naam vrouw]

* bijvoorbeeld een regeling van een weekend per twee weken waarbij de man het kind / de kinderen haalt en brengt aan het adres van de vrouw.
** bijvoorbeeld: een regeling waarbij de man 2 weken zomervakantie, 1 week in het voorjaar en 1 week in de Kerstvakantie het kind / de kinderen bij zich kan hebben.
*** zonder nadere regeling worden de bedragen voor kinderalimentatie jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

Echtscheidingsconvenant